Instructors

meet our club instructors

Owner

Mike Yanke

Head Instructor

Terry Yanke

k-w-jiu-jitsu-logo-circle
k-w-jiu-jitsu-logo-circle

3rd Degree Black Belt Traditional Japanese Jiu-Jitsu   Certified by the OJA

Blue Belt in Brazilian Jiu-Jitsu                                                Jiu-Jitsu for Life Team under Professor Ryan O’Shea

9th Degree Black Belt Traditional Japanese Jiu-Jitsu – Certified by OJA

Judo Black Belt

Wayne Provost

Karen Kocher

Jim Woroch

k-w-jiu-jitsu-logo-circle
k-w-jiu-jitsu-logo-circle
k-w-jiu-jitsu-logo-circle

4th Degree Black Belt               Certified by the OJA

4th Degree Black Belt                Certified by the OJA

2nd Degree Black Belt              Certified by the OJA

Steve Huff

Fabrice NGO

Mike Carbidge

cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg
cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg
cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg

3rd Degree Black Belt                  Certified by the OJA

2nd Degree Black Belt              Certified by the OJA

1st Degree Black Belt               Certified by the OJA

Ben Ye

David LaDouceur

Michelle Kurt

cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg
cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg
cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg

1st Degree Black Belt               Certified by the OJA

1st Degree Black Belt               Certified by the OJA

1st Degree Black Belt               Certified by the OJA

Torin Moffett

cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg
cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg
cropped-K-W-Jiu-Jitsu-Logo-Circle-1.jpg

1st Degree Black Belt               Certified by the OJA

All of our Black Belts are Certified by the OJA (Ontario Jiu-Jitsu Association)